Site Overlay

Polityka Prywatności i Klauzula Informacyjna

Centrum Językowe Kensington Aleksandra Pasławska przywiązuje wielką wagę do tego, aby informacje i dane, które nam Państwo przekazują, pozostawały prywatne.
Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady oraz sposoby ochrony, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Szanujemy prywatność osób, których dane przetwarzamy i dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczając Państwa dane z należytą starannością przed udostępnianiem i ujawnianiem ich osobom nieupoważnionym, utraceniem, zniszczeniem lub nieprawidłową modyfikacją. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – zwane dalej „RODO”), dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w ramach realizacji na rzecz Klienta usług edukacyjnych w zakresie nauki języka obcego jest Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), przy ul. Dąbrówki 23, NIP 8672245976, REGON 381209868. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo.centrum.kensington@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530 430 439.

2) Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące:

  • imion i nazwisk (pełnoletnich Kursantów lub Kursantów nieletnich oraz ich rodziców/prawnych opiekunów),
  • numeru PESEL lub serii i numeru dokumentów tożsamości płatników usług,
  • adresu zamieszkania, danych kontaktowych, tj. numerów telefonów oraz adresów e-mail,
  • poziomu znajomości języka obcego,
  • numer konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatności przelewem bankowym),
  • adresu IP (w przypadku nauczania przez internet)
  • daty urodzenia/wieku.

Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się z realizowanych umów;

3) za Pani/Pana zgodą przetwarzamy również dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy przekaże nam Pani/Pan informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia własnego (w przypadku pełnoletnich Kursantów) lub dziecka (w przypadku rodziców/prawnych opiekunów Kursantów nieletnich). W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z danym Kursantem. Dane te pozostają wyłącznie do dyspozycji Centrum Językowego KENSINGTON Aleksandra Pasławska, nie są one powierzane podmiotom nieupoważnionym, zaś osoby, którym te informacje zostały powierzone (np. nauczyciele) są zobowiązane do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przedstawienia oferty Centrum Językowego KENSINGTON Aleksandra Pasławska na podstawie Pani/Pana zgody lub Pani/Pana zapytania ofertowego;
b) w celu zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych (nauczanie języków obcych) oferowanych przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska, wpisania na listę uczestników kursu oraz w celu realizacji zawartej umowy, przez okres uczestnictwa w wybranym kursie nauki języka obcego oraz dwa lata po zakończeniu współpracy (chyba, że wcześniej podejmie Pani/Pan decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – patrz pkt. 8. oraz 9.);
c) w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego rodzaju kursu językowego na podstawie Pani/Pana potrzeb oraz poziomu znajomości języka obcego;
d) w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Językowego KENSINGTON Aleksandra Pasławska w ramach świadczenia usług edukacyjnych, w szczególności: procesu rekrutacji, prawidłowego przebiegu procesu nauczania, w tym prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, rejestracji tematów zajęć i wyników nauczania, komunikacji, przekazywania Kursantom lub rodzicom/opiekunom dzieci bieżących informacji związanych z postępami w nauce oraz procesem nauczania (np. na temat wykorzystywanych materiałów edukacyjnych, zaleceń, wskazówek, informacji o organizowanych wydarzeniach);

e) w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających ze świadczonej usługi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
f) w celach rachunkowych i podatkowych (np. wynikających z obowiązku prowadzenia sprawozdawczości rachunkowej, rozliczeń finansowych, wystawiania faktur) oraz prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa, weryfikacji tożsamości Klienta – Uczestnika kursów lub jego płatnika;
g) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty, optymalizacji i poprawy jakości usług świadczonych przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska, na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat;
h) w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych własnych usług, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesyłać informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, organizowanych przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska;

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz zgoda pełnoletniego Kursanta lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku Kursantów nieletnich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska usług.
  • w przypadku korzystania z plików cookies podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Zgoda ma charakter dobrowolny.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie Centrum Językowego KENSINGTON Aleksandra Pasławska, np. firma prowadząca obsługę księgową, podwykonawcy naszych usług i podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy, organy ścigania, Urząd Skarbowy;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w siedzibie Centrum Językowego KENSINGTON Aleksandra Pasławska w formie papierowej i elektronicznej;

8) Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie nauki języka obcego (świadczenie usługi edukacyjnej przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska) oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba, że wcześniej podejmie Pani/Pan decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska w trakcie świadczenia usług przez w/w firmę może jednak wiązać się z uniemożliwieniem świadczenia przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska usług edukacyjnych.Wyżej wymienionych czynności można dokonać poprzez kontakt osobisty z Administratorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo.centrum.kensington@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530 430 439;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu bez wyraźnej zgody;


11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);


12) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji usług oferowanych przez Centrum Językowe KENSINGTON Aleksandra Pasławska i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Copyright © 2021 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes